Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bound by Fire | Firefighters Apparel

1 Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Bound by Fire (onderdeel van Schipper Facilitair K.v.K. 57427011), vertegenwoordigd door de founder van deze site, bestaande uit Peter Schipper (CEO). gevestigd aan de Dr. Albert Schweitzerlaan 27, 2731 EA, te Benthuizen, hierna te noemen “BbyF”.

Alle leveringen van BbyF aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BbyF en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien BbyF deze schriftelijk heeft aanvaard.

Website: de website van Bound by Fire, te raadplegen via www.Bound by Fire.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) Op het platform van BbyF zijn meerdere partners mogelijk gemaakt. Enerzijds de 010shop, die door BbyF zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden („010FIREFIGHTERS.COM“) en anderzijds de ontwerpen, die door grafische talenten vormgegeven en geëxploiteerd worden via deze website („010FIREFIGHTERS.COM“).

(2) 010FIREFIGHTERS.COM is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een „010FIREFIGHTERS.COM“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij BbyF te bestellen.
(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.
Daarop stuurt BbyF de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden.
De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij BbyF is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer BbyF het bestelde product naar de klant heeft verzonden.
(3) In verband met Paragraaf:2 BbyF heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat BbyF zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer BbyF verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer BbyF nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

4 Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 tot 14 dagen geleverd, nadat de bestelbevestiging en betaling door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door BbyF uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
(2) De levering wordt uitgevoerd door een door BbyF gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder BbyF ter inzage.

5 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen BbyF ter inzage.
(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

6 Betaling

(1) De betaling kan in de vorm van directe betaling, vooruitbetaling plaatsvinden.
BbyF heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.
(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door BbyF , in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om BbyF of de door BbyF met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

  1. a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft BbyF het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
  2. b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van BbyF pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van BbyF totdat alle openstaande vorderingen aan BbyF zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van abw, blijft BbyF eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.
(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

8 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. BbyF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.
(3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal BbyF tevens de portokosten voor haar rekening nemen.
(4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan BbyF niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
(5) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig abw..
(6) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt een half jaar(6 maanden) vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van BbyF is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. BbyF is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is BbyF onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van BbyF beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.
(2) Voor zover de aansprakelijkheid van BbyF in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employees, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van BbyF .

10 Recht tot herroeping

(1) Recht tot herroeping 
Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen. 
De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:

Schipper Facilitair
Promenade 317
2711 BT, Zoetermeer
of
per e-mail aan: info@schipperfacilitair.nl

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die BbyF op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij BbyF bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.
(2)Gevolgen van de herroeping
. In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. Indien het gaat om goederen die u ter beschikking zijn gesteld, geldt dit niet, indien de verslechtering uitsluitend te wijten is aan het controleren ervan – zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de vergoedingsplicht voor waardevermindering op grond van verslechtering door het in gebruik nemen van de goederen overeenkomstig zijn bestemming vermijden, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten waardoor de waarde wordt verminderd. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomstig de bestelling zijn en de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 Euro niet overschrijdt, of indien u bij een hogere prijs van de goederen ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel vastgelegde gedeeltelijke betaling heeft voldaan. In de overige gevallen is de terugzending voor u gratis. 
Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn te lopen met verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan. 
Indien de overeenkomst in zijn geheel wordt herroepen, draagt BbyF ook de kosten voor de verzending van de waren naar de consument (toezendingskosten). 
Einde van de instructie aangaande het herroepingsrecht.

11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen motief aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van BbyF de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
(2) De klant zal BbyF vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt BbyF alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
(3) De klant garandeert de BbyF dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De klant vrijwaart de BbyF zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
(4) Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de BbyF tot stand te zijn gekomen. BbyF is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
(5) Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de BbyF afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan BbyF toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de klant zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de klant zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan BbyF voorbehouden.
(6) Bij overtreding van het in lid 5 gestelde verbeurt de klant aan BbyF een direct opeisbare boete van € 125,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van BbyF op vergoeding door de klant van alle voor BbyF daaruit voortvloeiende schade.

12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

BbyF behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13 Bescherming van gegevens

(1) BbyF gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door BbyF gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door BbyF vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die BbyF van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
(2) Indien de klant een ondernemer is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen betreft. BbyF heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.
(3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederlandse staat. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.
(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig. e melden. Verzendkosten welke hiermee gemoeid gaan, zullen voor onze rekening zijn. Eventuele terugbetaling van de faktuur zal binnen 14 dagen geschieden. Retourzendingen welke ongefrankeerd teruggezonden worden zullen niet aangenomen worden, doordat hierover strafportie betaald dient te worden. Men dient daarom in overleg het pakketje/enveloppe terug te sturen.

Versie 05/2017

error: Content is protected !!